NL FR
Home > Statuten van VZW AMADE BELGIË
 

TITEL I : Benaming, zetel, voorwerp, tijdsduur.


Art. 1. De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk met als sociale benaming: "Belgische nationale vereniging voor Hulp aan Kinderen", afgekort: "Amade België vzw".


Art. 2. De vereniging heeft haar zetel in België, in het gerechtelijk arrondissement waar de voorzitter van de Algemene Vergadering domicilie heeft. De Raad van Bestuur is gerechtigd die zetel te wijzigen.


Art. 3. De vereniging omschrijft hierna haar doel.
§1. Amade België beschouwt het als zijn plicht hulp  te bieden aan kinderen komende uit precaire gezinnen  of opgegroeid in  moeilijke ekonomische omstandigheden.  Zij wil beantwoorden aan de hoogdringendheid  van situaties en streeft ernaar  kinderen  de kans te geven zich aan te passen  aan de gemeenschappelijke waarden van de maatschappij via toegang tot onderwijs, deelname aan para-schoolse activiteiten, medische zorgen of elke andere actie die het welbevinden van deze kansarme kinderen ondersteunt.


§2. Hierbij wenst Amade België voornamelijk rekening te houden met de graad van hoogdringendheid van sommige situaties.  Zij geeft steeds gevolg aan de aanvragen die tot haar gericht worden vanwege de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken van het Huis van Zijne Majesteit de Koning.


§3. De doelgroep van Amade België  omvat de periode vanaf de geboorte tot 18 jaar.


§4. Om haar objectieven te bereiken werkt Amade België nauw samen met diensten en personen die in eerste lijn geconfronteerd worden met ontredderde kinderen en hun familie: diensten voor jeugdbescherming, O.C.M.W., niet-gouvernementele organisaties, scholen, individuele personen. Zij doet dit zonder onderscheid te maken in ras, nationaliteit of religie en in politieke onafhankelijkheid.


Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ontbonden worden na beslissing van de Algemene Vergadering.TITEL II : Leden en hun bijdrage.


Art. 5.
§1. Met het oog op de realisatie van voorgenoemde objectieven brengt de vereniging personen samen die in België interesse hebben voor of zich inzetten voor kinderen en daarvoor bereid zijn fondsen te werven.


§2. Men wordt lid op voordracht door de Raad van Bestuur of van een Regionale afdeling. Het lidmaatschap eindigt bij ontslag, overlijden of na besluit door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur of van de Regionale afdeling waartoe men behoort.


Art. 6. De vereniging vormt daartoe per provincie een Regionale Afdeling.  Deze vormen samen de vereniging en vaardigen hun voorzitter af naar de Raad van Bestuur van Amade België.


Art. 7. De leden betalen een jaarlijkse minimum bijdrage (te beslissen)  en een  maximum bijdrage van € 500  met inbegrip van de bijdrage voor de regionale afdeling, ter ondersteuning van de werking van Amade.TITEL III : Bestuur en organisatie van de vereniging


1. Algemene vergadering, haar werking en bevoegdheid


Art. 8.
§1. Samenstelling. De Algemene Vergadering is het hoogste soevereine orgaan van de vereniging.  Ze omvat alle leden van de vereniging.  Die nemen samen met de Raad van Bestuur eraan deel in de persoon van de regionale afdelingsvoorzitters of hun afgevaardigde, evenals per regionale afdeling aanvullend uit 3 door de afdeling daartoe gemandateerde leden.


§2. Iedere Regionale Afdeling heeft bijgevolg 4 stemrechten in de Algemene Vergadering ook al bestaat de samenstelling van de Regionale Afdelingen uit een groter aantal leden.


Art. 9.
§1. Beraadslaging. De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen wanneer de helft plus één van de stemgerechtigde leden, waaronder minstens de helft van de leden van de Raad van Bestuur, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.  Wanneer dat quorum bij een eerste oproeping niet wordt behaald, kan ten vroegste 15 dagen na de datum van de eerste vergadering, en met een zelfde agenda een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.


§2. Alle aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden die aan de vergadering deelnemen, beschikken over één stem.


§3. Tenzij anders in deze statuten bepaald, worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.  Onthoudingen worden niet meegeteld bij het berekenen van de meerderheid.  Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.


§4. In geval van wijziging van de statuten, uitsluiting van een lid, of van een vrijwillige ontbinding van de vereniging, zullen de voorschriften van de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk worden gevolgd. Dit houdt in dat voor een statutenwijziging de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze kan beraadslagen wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping én wanneer ten minste twee derde van de stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging werd opgericht of wanneer het de ontbinding van de vereniging betreft, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.


Art. 10. Organisatie. De gewone Algemene Vergadering van de vereniging zal ieder jaar in de loop van de maand maart samenkomen voor de goedkeuring van de begroting van het nieuwe jaar en de rekening van het voorbije jaar. Bijzondere Algemene Vergaderingen kunnen eveneens opgeroepen worden door de voorzitter of de algemene secretaris op aanvraag zoals bepaald in art. 16 hierna telkens wanneer het doel of het belang van de vereniging zulks vereist en in elk geval binnen de maand na ontvangst van een verzoek tot bijeenroeping zoals hiervoor vermeld.


Art. 11. De leden worden tenminste acht dagen vóór de vergadering opgeroepen. Die oproeping die plaats dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda die werd vastgelegd door de Raad van Bestuur van de vereniging. Deze oproeping wordt per gewone brief meegedeeld aan de leden die hiertoe verzoeken of elektronisch aan diegenen die over een elektronisch adres beschikken en dit adres aan de algemene secretaris meedeelden voor het toezenden van de berichten in verband met de vereniging.

Art. 12. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van Amade België. Bij diens afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de ondervoorzitter of door het oudste bestuurslid, in die volgorde. Het verslag van de vergadering wordt opgemaakt door de Algemene Secretaris van de vereniging.


Art. 13. Elk lid van de Algemene Vergadering mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, voorzien van een schriftelijke volmacht. Een lid kan maximaal 5 schriftelijke volmachten ontvangen.


Art. 14. De notulen van de Algemene Vergadering worden bezorgd aan elk lid van de vergadering. De goedgekeurde verslagen worden door de algemene secretaris van de vereniging gebundeld en bewaard. De volmachten van de vertegenwoordigde leden worden gehecht aan de notulen van de vergadering. Derden die hun rechtmatig belang doen blijken, kunnen aan de Raad van Bestuur inzage en/of een uittreksel van de notulen vragen. De notulen en eventuele uittreksels worden ondertekend door de voorzitter samen met de algemene secretaris of door twee daartoe gemachtigde leden van de Raad van Bestuur.


Art. 15. Bevoegdheid. Volgende punten vereisen een beslissing van de Algemene Vergadering:
1. de goedkeuring en wijziging van de statuten;
2. de aanstelling en gebeurlijk afzetting van de leden van de Raad van Bestuur;
3. de aanstelling en gebeurlijk afzetting van een commissaris;
4. de benoeming van, telkens voor een maximum hernieuwbare termijn van drie jaar, de voorzitter en ondervoorzitter van de vereniging, tevens voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur;
5. de benoeming van, telkens voor een maximum hernieuwbare termijn van drie jaar, de Algemene Secretaris en van de Penningmeester van de vereniging;
6. het jaarlijkse kwijting geven aan de leden van de Raad van Bestuur en in voorkomend geval aan de commissaris;
7. de jaarlijkse goedkeuring van de begroting en de rekeningen van de vereniging;
8. de uitsluiting van een lid op advies van de Raad van Bestuur conform art. 5, §2;
9. de ontbinding of fusie van de vereniging en de benoeming van de vereffenaar;
10. het bepalen, op voorstel van de Raad van Bestuur, van de jaarlijkse bijdrage ten laste van de leden, en van het aandeel voor de nationale werking evenals voor de regionale werking binnen de hoger bepaalde maximumgrens.


Art. 16. Een Buitengewone Algemene Vergadering wordt samengeroepen ingeval van:
a. een aanvraag door twee derde van de leden van de Raad van Bestuur,
b. een aanvraag door één derde van de leden die deel uitmaken van de Algemene Vergadering,
c. een aanvraag door ten minste twee regionale afdelingen uit twee onderscheiden Gewesten.


2. De Raad van Bestuur, zijn werking en bevoegdheid.

Art. 17. Samenstelling. §1. De Raad van Bestuur wordt met een hernieuwbaar mandaat van maximum drie jaar samengesteld door de voorzitter, ondervoorzitter, algemeen secretaris en penningmeester en de Voorzitters van de regionale afdelingen. De voorzitter en onder-voorzitter behoren tot een onderscheiden Gewest. Andere bestuurders kunnen worden aangesteld door de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Dagelijks Bestuur en na bekrachtiging door de Algemene Vergadering.


§2. Het mandaat van Bestuurder eindigt op de leeftijd van 75 jaar en kan nadien jaarlijks stilzwijgend verlengd worden. Behoudens de voorzitters van de regionale afdelingen die van rechtswege deel uitmaken van de Raad van Bestuur, worden de andere bestuurders aangesteld door de Algemene Vergadering en zijn door haar te allen tijde afzetbaar.


§3. Een ontslagnemend lid van de Raad van Bestuur beëindigt zijn mandaat bij het ontslag. De Raad van Bestuur duidt, indien nodig, een vervanger aan die de functie uitoefent tot de eerstvolgende Algemene Vergadering, die dan definitief in de vervanging voorziet.


§4. De Raad van Bestuur bestaat, buiten de voorzitters van de regionale afdelingen, uit een nationale voorzitter, en een ondervoorzitter uit een ander Gewest dan de voorzitter, een algemene secretaris, en een penningmeester.


§5. Het aantal bestuurders moet in elk geval lager zijn dan het aantal leden van de vereniging.


§6. Er is geen onverenigbaarheid tussen de bevoegdheid van een lid van de Raad van Bestuur van Amade België en een lid van de Raad van Bestuur van Amade Wereldwijd.


Art.18. Men houdt op lid te zijn van de Raad van Bestuur ingeval van:
a. ontslag bekendgemaakt aan de Raad van Bestuur door middel van een aangetekende brief,
b. overlijden,
c. uitsluiting door de Algemene Vergadering op advies van de Raad van Bestuur door stemming bij twee derde meerderheid.


Art. 19. Organisatie.
§1. De Raad vergadert zo dikwijls als nodig is voor de goede organisatie en werking van de vereniging.


§2. De voorzitter in samenwerking met de algemene secretaris, de ondervoorzitter in samenwerking met de algemene secretaris of de algemene secretaris op verzoek van één vierde van de leden van de Raad van Bestuur stellen de dagorde op en roepen dit bestuur samen.


§3. De Raad van Bestuur kan een intern reglement opmaken dat ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering.


§4. Dit reglement en zijn eventuele wijzigingen, evenals deze statuten, zullen ter informatie medegedeeld worden aan Amade Wereldwijd.


Art. 20. De beraadslaging.
§1. De oproepingsbrief voor de Raad van Bestuur bevat datum, plaats en uur van de vergadering evenals de agenda en gebeurlijk de toelichtende stukken en wordt minstens drie dagen op voorhand bezorgd aan de leden van de Raad van Bestuur. Tijdens de vergadering kunnen er punten toegevoegd worden aan de agenda indien alle leden van de Raad daarmee instemmen. De verzending van die oproepingsbrief gebeurt in principe elektronisch.


§2. In geval van dringende noodzaak kan vergaderd worden tussen de leden van de Raad die alsdan per drager of telefonisch konden worden bereikt binnen 24 uur op plaats, dag en uur dat werd meegedeeld. De alsdan genomen besluiten worden op de eerstvolgende Raad van Bestuur ter bevestiging voorgelegd aan de voltallige Raad.


§3. De voorzitter zit de vergadering voor. Bij zijn afwezigheid wordt ze voorgezeten door de ondervoorzitter. Is ook deze verhinderd, dan wordt de vergadering voorgezeten door het oudste aanwezige lid.


§4. De vergadering van de Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen bij aanwezigheid van tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd. Indien dit quorum niet bereikt is, wordt een nieuwe vergadering samen geroepen met dezelfde agenda die kan dan beraadslagen en beslissen indien ten minste 4 bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een lid van de Raad van Bestuur kan zich via een volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid. De volmacht is schriftelijk en kan worden gegeven via elektronische post. De vol-machten van de vertegenwoordigde leden worden gehecht aan de notulen van de vergadering.


§5. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen (de helft plus één, onthoudingen niet mee gerekend). Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.


§6. De notulen van de vergadering worden aan elk lid bezorgd. De goedgekeurde notulen worden door de algemene secretaris gebundeld en bewaard en worden getekend door de voorzitter en algemene secretaris.


Art. 21. Bevoegdheid. §1. De Raad van Bestuur is de uitvoerende macht van de vereniging. Alle vragen die niet onder een ander orgaan ressorteren op grond van wetvoorschriften of van een uitdrukkelijke bepaling in de huidige statuten, of geschreven delegatie, behoren tot zijn bevoegdheid. Hij stelt zijn eigen intern reglement op dat enkel kan aangenomen worden en gewijzigd worden door de Algemene Vergadering.


§2. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om op te treden namens de vereniging en om alle daden van beheer en van beschikking te verrichten die binnen het doel van de vereniging vallen, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten aan de Algemene vergadering zijn toegewezen. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de ver-eniging, zonder bijkomende machtiging van de Algemene Vergadering, bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke akte of handeling.


§3. Hij maakt een jaarlijks activiteitenrapport op dat hij ter goedkeuring voorlegt aan de Algemene Vergadering en ter informatie aan Amade Wereldwijd.


§4. De Raad van Bestuur volgt de werking van de regionale afdelingen via de binnen haar orgaan aanwezige vertegenwoordiger van elke regionale afdeling in de persoon van de regionale voorzitter. In geval van conflict binnen een regionale afdeling bemiddelt een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur hiertoe gemandateerd. Deze mandataris hoort de diverse partijen en tracht tot verzoening te komen. In geval van blijvend conflict dienen de leden van de regionale afdeling zich te gedragen naar de besluiten van de Raad van Bestuur van Amade België. In laatste instantie kan een voorstel door de Algemene Vergadering worden opgelegd.


Art. 22.
§1. De vereniging is geldig verbonden ten opzichte van derden door de samengevoegde handtekeningen van de voorzitter en een ander lid van de Raad van Bestuur, dat aangeduid wordt door het Dagelijks Bestuur. Ingeval van verhindering wordt de voorzitter vervangen door de ondervoorzitter.


§2. Voor alle financiële verbintenissen is de vereniging geldig verbonden door de hand-tekening van de penningmeester én de voorzitter, ondervoorzitter of algemene secretaris. Het intern reglement kan echter een maximaal bedrag aanduiden waarover de penningmeester mag beschikken om het dagelijks beheer van de vereniging te garanderen.


Art. 23.
§1. De Raad van Bestuur mag specifieke mandaten verlenen om de vereniging te vertegenwoordigen.


§2. De Raad van Bestuur kan dan schriftelijk, onder door hem te bepalen voorwaarden, bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen, al dan niet tijdelijk, aan één of meer leden ervan. Aan iedere delegatie van bevoegdheden kan de Raad van Bestuur te allen tijde een einde stellen door eenvoudige beslissing. De gedelegeerden, kunnen naargelang het geval, de vereniging alleen of gezamenlijk vertegenwoordigen binnen het schriftelijk mandaat dat hen wordt verleend door de Raad van Bestuur.

 

3. Dagelijks bestuur, zijn werking en bevoegheid.


Art. 24. §1. Samenstelling. De Raad van Bestuur kiest, zo het zulks noodzakelijk oordeelt, een Dagelijks Bestuur dat samengesteld wordt door de voorzitter, de ondervoorzitter, de algemeen secretaris, de penningmeester en twee regionale voorzitters telkens uit een ander Gewest. Het Dagelijks Bestuur wordt belast met het beheer van de lopende zaken van de vereniging en komt samen in functie van de noodzakelijkheid.


§2. Bevoegdheid. De Raad van Bestuur kan alle of een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan het Dagelijks Bestuur. Die bevoegdheidsoverdracht wordt voorafgaand schriftelijk vastgelegd.


§3. Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat “dagelijks bestuur” omvat, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend: alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren of die wegens hun geringe belang en wegens de noodzakelijkheid van een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of wenselijk maken.


4. De Regionale afdelingen, hun organisatie, werking en bevoegdheden


Art. 25. Organisatie.
§1. In elke provincie van het land kan één regionale Amade afdeling werkzaam zijn.  Elke regionale afdeling heeft dezelfde doeleinden als Amade België maar dan beperkt tot de provincie waarvoor zij territoriaal optreedt, en werkt voor zover het niet anders is geregeld volgens de statuten van Amade België. Hetgeen daar bepaald is geldt waar mogelijk voor de regionale Amade afdeling.


Art. 26. De leden van de regionale afdelingen zijn terzelfdertijd lid van Amade België.


Art. 27. Samenstelling. Vanaf het ogenblik dat het mogelijk is, duidt de regionale Amade afdeling een regionaal bestuur aan bestaande uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Amade België wordt hiervan in kennis gesteld. Hun aanstelling heeft een mandaat duur van maximum 3 jaar en is hernieuwbaar.


Art. 28. Bevoegdheid. Het aangestelde bestuur van de regionale Amade afdeling werkt volgens de bepalingen voor de Raad van Bestuur van Amade België.  De voorzitter van de regionale Amade afdeling of degene die deze vervangt vormt de brug met Amade België en brengt telkens wanneer het hoort over die regionale werking verslag uit binnen de Raad van Bestuur van Amade België.TITEL IV. Ontbinding van de vereniging


Art. 29. Bij ontbinding van de vereniging zoals geregeld in de bepalingen opgenomen bij de bevoegdheden van de Algemene Vergadering wordt het eventuele netto vermogen toegekend aan één of meerdere verenigingen zonder winstoogmerk waarbij “hulp aan kinderen” tot de objectieven behoort.


TITEL V. Algemeen


Art. 30. Voor al wat krachtens deze statuten niet wordt geregeld, wordt verwezen naar de wet op de vereniging zonder winstoogmerk.


Art. 31. Bij tegenstrijdigheid tussen verschillende rechtsbronnen voor de Vereniging zonder Winstoogmerk geldt de volgende voorrangsregeling in volgorde van toepassing en dalende voorrang van belangrijkheid:
- de dwingende regelingen uit de wet van 27 juni 1921 gaan altijd voor;
- de specifieke bepalingen van de statuten gaan voor op de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, voor zover deze een beschermend karakter hebben naar de leden toe en de specifieke bepalingen meer bescherming bieden aan de leden dan de wet dit doet;
- de specifieke bepalingen van de statuten gaan altijd voor op de wet van 27 juni 1921 in de mate dat het slechts gaat over aanvullende regels in die wet;
- de specifieke regels van een bepaalde rechtsbron gaan altijd voor op de generieke regel van dezelfde rechtsbron.Claire Martin- Nélis
VoorzitterKristina Engels-Verbeke
Secretaris Generaal


 
 
vignette faites un don